Новости образования

Удосконалення процесу бюджетування в Україні

30.12.2010 10:23 · Фінанси
Починаючи з 2002 року Державний бюджет України складається за бюджетними програмами. Перехід до організації бюджетних видатків у вигляді програм повинен у першу чергу пов'язати витрачені кошти бюджету з одержаним результатом. Програмно-цільовий підхід до управління "зародився в СРСР в період становлення системи народногосподарського планування як план створення другої паливно-енергетичної бази на сході країни"1. У 1920-х роках програми використовувалися тільки на рівні держави. Незабаром їх застосували у США вже у двох площинах: на рівні держави у сфері фінансування військових розробок і на мікрорівні — для реалізації концепції "ощадливого виробництва" в автомобільній імперії Г. Форда.

Наслідки фінансової глобалізації для України

30.12.2010 10:11 · Фінанси
Фінансова глобалізація передбачає високу мобільність капіталу, що є головною причиною перенесення іпотечної кризи США на світові ринки. За своєю природою глобалізм є пульсуючим явищем, яке переживає часи спаду і підйому, прискорення і сповільнення. Тож криза глобалізму закладена в самій його природі. Це, насамперед, викликано зростанням глобалізаційних викликів і загроз. Залежність банківських систем країн, що розвиваються, від зовнішніх ресурсів призвела до того, що вони швидко відчули на собі вплив глобальної кредитної кризи. Як наслідок, різко знизився рівень довіри між партнерами на світовому фінансовому ринку. У цьому й полягає основний вплив світової фінансової кризи на ринки економік країн, що розвиваються: ресурси стали дорожчими, а отже, їх важче отримати.

Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу

29.12.2010 17:46 · Фінанси
Посилення фінансової кризи та рецесія економік розвинених країн активізували дискусії стосовно можливого зменшення надходжень міграційного капіталу в країни, що розвиваються. З метою реального визначення такого впливу потрібно проаналізувати основні чинники можливого зниження обсягів грошових переказів, а також дослідити природу поведінки мігрантів у період важких економічних часів.

Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу

29.12.2010 17:12 · Фінанси
На сьогодні досягнення в галузі освіти й науки визначають динаміку економічного росту, рівень розвитку організацій і галузей народного господарства, а також становище країни у світовому співтоваристві. Все це забезпечує її національну безпеку й рівноправну інтеграцію до світової економіки.

Eконометричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва

28.12.2010 16:24 · Фінанси
У контексті цієї статті економетричне прогнозування — це оцінювання майбутніх значень економічних показників на певну часову перспективу (конкретно, на кінець року, наступного після поточного), що здійснюється з допомогою економетричного моделювання. Концепція й методологія економетричного прогнозування бюджетних надходжень розвиваються Інститутом проблем моделювання в енергетиці (ІПМЕ) ім. Г.Є. Пухова НАН України за участі Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації та застосовуються при підготовці проектів річних бюджетів міста Києва.

Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні

28.12.2010 16:11 · Фінанси
У вересні 2008 року Україна зазнала впливу світової фінансової кризи, яка загострила внутрішні негаразди, що накопичувалися у вітчизняній економіці останніми десятиріччями. Нині проблема кризової ситуації у країні широко обговорюється на сторінках видань і в засобах масової інформації. У своїх публікаціях численні українські вчені, експерти, фінансисти-практики дають оцінку поточній ситуації, аналізують її причини й наслідки, обґрунтовують окремі антикризові заходи. При цьому вагома роль у подоланні кризи правомірно відводиться Національному банку України як державному регулятору банківської системи. Остання є "кров'яними судинами" економіки будь-якої країни, без очищення й оздоровлення якої вихід із кризи неможливий.

Несколько фактов о кондиционерах

28.12.2010 15:45 · Образование
Кондиционер - это прибор, который не считая традиционного охлаждения воздушного пространства в помещении, понадобится еще для обогрева в холодное время, проветривания офисов, высушивания, а также дополнительной очистки воздуха путем вмонтированных или дополнительно устанавливаемых фильтров.

Податкове стимулювання інноваційної діяльності

27.12.2010 16:16 · Фінанси
Одним із найпоширеніших у світовій практиці напрямів державного управління інноваційною діяльністю є податкове стимулювання. За формою впливу на інноваційну діяльність воно належить до непрямих методів державного управління, а його сутність полягає у відмові держави від частини податкових надходжень в обмін на зростання обсягу інноваційної Продукції з урахуванням визначених державою пріоритетів. У свою чергу, зростання обсягів такої продукції приводить до збільшення суми податкових надходжень. За умови, коли останнє перевищує суму наданих податкових пільг, податкове стимулювання стає економічно вигідним як для суб'єктів інноваційної діяльності, так і для держави.

Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії

27.12.2010 15:49 · Фінанси
Сьогодні в лоні фінансової науки дедалі виразніше виокремлюються деякі з її складових, що дуже нагадує процес народження самих фінансів на базі середньовічних політекономічних розробок. Зокрема, звичними стають терміни "наука про податки", або "теорія податків і оподаткування", або "податкові фінанси"...

Засади й інструменти активізації фінансового впливу на соціально-економічний розвиток України

24.12.2010 16:35 · Фінанси
В умовах світової фінансової кризи в Україні спостерігається загострення економічних і соціальних суперечностей. Становлення сучасної наукової системи управління на всіх рівнях народного господарства є найважливішим фактором подальшого ефективного і прогресивного розвитку держави.