Золотько Податкова система (2000)

Визначення скоригованого валового доходу

Валовий доход - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду як на території України так і за її межами.

Для визначення скоригованого валового доходу з загальної суми валового доходу платника виключаються деякі доходи, тобто відбувається коригування (зменшення) суми валового доходу для цілей оподаткування. Перелік доходів, що включаються і що не включаються до складу скоригованого валового доходу є чітко визначеним в законі. Так, наприклад, валовий доход включає:

• загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг);

• доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями та цінними паперами;

• доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

• доходи у вигляді процентів, роялті, від здійснення операцій лізингу;

• дивіденди, отримані від нерезидентів;

• доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги, безоплатно наданих платнику податку товарів (робіт, послуг);

• суми невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів;

• суми акцизного збору та рентних платежів;

• суми штрафів, неустойки чи пені, фактично одержані за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду та інші.Не включаються до складу валового доходу:

• суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість;

• суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права;

• суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів;

• суми доходів, накопичуваних на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення;

• дивіденди, отримані платником податку від резидентів;

• кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами;

• суми одержаного платником податку емісійного доходу та інші надходження, прямо визначені нормами закону.