Золотько Податкова система (2000)

Загальний оподатковуваний дохід

Доходи платника, які включаються і які не включаються до загального оподатковуваного доходу є чітко визначеним в законі.

Так, до складу загального оподатковуваного доходу включаються:

- доходи у вигляді заробітної плати та інші виплати та винагороди;

- доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної власності;

- сума (вартість) подарунків;

- сума страхових внесків за договором добровільного страхування, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь (за винятком довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування);

- сума страхових виплат, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених в законі;

- частина доходів від операцій з майном;

- дохід від надання майна в оренду;

- дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо у вигляді харчування, вартості використання житла та автомобільного транспорту, наданих платнику податку у безоплатне користування у випадках, встановлених в законі; суми фінансової допомоги та вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) тощо;- дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені;

- дохід у вигляді процентів, дивідендів та роялті, виграшів, призів;

- інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами;

- дохід у вигляді вартості успадкованого майна;

- сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки;

- кошти або майно, отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом.

Не включаються до складу загального оподатковуваного доходу:

- сума державної адресної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій які отримуються платником податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного страхування;

- сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт;

- сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею;

- суми виплат чи відшкодувань що здійснюються неприбутковими організаціями та благодійними фондами України у встановлених законом випадках;

- сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону;

- кошти або вартість майна, які надходять платнику податку внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу;

- аліменти, що виплачуються платнику податку;

- сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку - найманої особи, якщо її розмір не перевищує суми місячного прожиткового рівня для працездатної особи помноженої на 1,4;

- кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання;

- кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого працедавця податком на прибуток підприємств;

- вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України, які надаються платнику професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту якщо її розмір не перевищує суми місячного прожиткового рівня для працездатної особи помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень;

- інші доходи.