Золотько Податкова система (2000)

Структура неподаткових надходжень

З року в рік склад і структура неподаткових доходів значно змінюється. Досить велику питому вагу в деякі роки займали надходження від повернення бюджетних позичок ( до 46%). Надання позичок суб’єктам підприємницької діяльності за рахунок бюджету є свідченням нерозвинутості фінансово-кредитної системи України, оскільки надання кредитів не є функцією бюджету.

Значні надходження поступали також від Державного комітету по матеріальних резервах. Ці кошти надходили за матеріальні цінності, які до того були закладені до державного і мобілізаційного резервів України і відпускаються за рішенням Уряду для освіження, запозичення і надання допомоги.

До створення Державного казначейства досить значні кошти надходили від комерційних банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами.

За останні роки склад неподаткових надходжень бюджету змінився як за складом надходжень, так і за їх структурою. Найбільш значну питому вагу серед неподаткових надходжень займають власні надходження бюджетних установ (більше третини неподаткових надходжень), надходження від приватизації майна (більше 17%) та надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України (більше 3%). Надходження від інших неподаткових доходів є досить незначними, кожне з них становить не більше як 2 % в загальній сумі неподаткових доходів.

Розглягнемо більш детально деякі з неоподаткових доходів.Доходи від реалізації конфіскованого майна є різновидом доходів від реалізації майна, що перейшло у власність держави. Крім цього, в перелік останніх входять: майно, визнане в установленому порядку безхазяйним; майно, що перейшло у власність держави за правом спадкоємства; скарби, передані державним податковим адміністраціям; незатребуване від органів зв’язку майно, відправлене посилками, бандеролями, листами й грошовими переказами; бездокументні, незатребувані, реалізовані в дорозі вантажі та незатребуваний багаж на залізничному, водному, повітряному та автомобільному транспорті; інше майно.

Роботу з обліку, оцінки й реалізації майна, що перейшло у власність держави ведуть податкові органи. Оцінка конфіскованого, безхазяйного або спадкового майна проводиться комісією у складі представників державної податкової інспекції й організації, якій передається це майно для реалізації або використання, у 5-денний термін від дня прийняття його на облік державною податковою інспекцією.

Розрахунки з державними податковими адміністраціями за майно, прийняте для реалізації, торговельні організації проводять протягом обумовленого договором строку, але не пізніше як протягом 10 днів від дня реалізації, шляхом перерахування належних сум у доход бюджету. Одночасно перераховуються до бюджету акцизний збір і податок на додану вартість.

Згідно чинного законодавства до бюджету перераховується кредиторська заборгованість з простроченим строком позовної діяльності, яка виникла у підприємств усіх форм власності на користь державних підприємств і бюджетних організацій. Депонентська заборгованість з простроченим строком позовної давності також перераховується до бюджету, але на відміну від кредиторської заборгованості не має значення форма власності підприємства, де вона виникла.

Цілий ряд державних органів та їх посадових осіб мають право накладати адміністративні штрафи на фізичних осіб. Так, органи міліції вправі накладати адміністративні штрафи на осіб, які порушують правила громадського порядку, правила прикордонного порядку, паспортної системи, тощо. Митні органи накладають штрафи за порушення митних правил та контрабанду, органи державного пожежного нагляду - за порушення правил пожежної безпеки і т.д.