Микал Т. А. Німецька мова. Граматика та вправи для початківців (2003)

Основні форми дієслова

Дієслово в німецькій мові відмінюється, тобто змінюється за особами, числами, часом. У німецькій мові існує:

1) шість часових форм: презенс, імперфект, перфект, плюс- квамперфект, футур І і футур ІІ;

2) три форми способу: дійсний, умовний і наказовий;

3) три форми стану: активний, пасивний і статив.

Усі ці граматичні форми утворюються від трьох основ дієслова, які називаються основними формами дієслова:

перша основна форма — інфінітив (der Infinitiv),

друга основна форма — імперфект (das Imperfekt),

третя основна форма — партіцип ІІ (das Partizip II).

За способом утворення основних форм дієслова діляться на дієслова слабкої і сильної дієвідміни.

Основні форми дієслів слабкої дієвідміни

До слабкої дієвідміни належать дієслова, які в претериті (імперфект) мають суфікс -te, а в дієприкметнику ІІ (партіцип ІІ) суфікс -t: loben — lobte — gelobt; malen — malte — gemalt.

Слабкі дієслова із суфіксом -ier не мають в дієприкметнику ІІ префікса ge-. Наприклад:

studieren — studierte — studiert;

marschieren — marschierte — marschiert.

Cлабкі дієслова, корінь яких закінчується на приголосні -t, -d, -fn, -chn, -dm, -tm, -dn, -gn, мають в імперфекті й у дієприкметни- ку ІІ між коренем і суфіксом букву -е-:

arbeiten — arbeitete — gearbeitet;

zeichnen — zeichnete — gezeichnet.

Основні форми дієслів сильної дієвідміни

До сильної дієвідміни належать дієслова, які в основних формах змінюють кореневий голосний і в дієприкметнику ІІ мають суфікс -en:

helfen — half — geholfen;

singen — sang — gesungen.

Основні форми дієслів з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами

Дієслова з невідокремлюваними префіксами (be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miЯ-) не мають в дієприкметнику ІІ префікса ge-. Наприклад:

beginnen — begann — begonnen;

gefallen — gefiel — gefallen;

machen — machte — gemacht.

У дієслів з відокремлюваними префіксами префікс відокремлюється в імперфекті, а в дієприкметнику ІІ префікс ge- стоїть між відокремлюваним префіксом і коренем дієслова. Наприклад:

ablegen — legte ab — abgelegt;

aufstehen — stand auf — aufgestanden.