Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Порядок звернення громадян до митних органів України. Розгляд і реєстрація заяв і скарг митною службою

Подані у встановленому порядку звернення розглядаються і реєструються митною службою. Особи, які чинять перешкоди під час подачі заяви, несуть відповідальність перед законом. Кореспонденція, подана іноземною мовою, після її реєстрації направляється для перекладу до Міжнародного відділу, який у разі необхідності залучає на договірних засадах компетентних фахівців.

Після перекладу, на який відводиться не більше 10 діб, звернення громадян повертаються для розгляду до відділу листів і прийому громадян.

В усіх зверненнях громадян (заява, скарга, пропозиція) повинні бути зазначені в обов'язковому порядку прізвище, ім'я, по-батькові, а також адреса проживання. У разі відсутності таких реквізитів на . зверненнях вони вважаються анонімними і не підлягають розгляду.

Усі звернення громадян, які підлягають розгляду, повинні бути зареєстровані у відділі листів і прийому громадян, а в митницях та інших митних установах - в канцелярії - особою, на яку покладені функції з діловодства. Потім зареєстровані звернення негайно передаються відповідним керівникам митних органів. Керівник, якому було передано звернення, зобов'язаний не пізніше триденного терміну прийняти одне з наступних рішень:

- прийняти звернення до роботи;

- передати для дозволу до підвідомчого митного органу (підрозділу);

- відправити до підвідомчих органів, якщо акцентовані зверненні питання не в компетенції митних органів.

Якщо в резолюції зазначено декілька осіб, відповідальних виконання, підготовку проекту відповіді заявнику, це здійснює виконавець, зазначений в резолюції першим. Він же інформує інших виконавців про отримане доручення та організує його виконання.

При розгляді звернень керівникам митних органів пропонується уважно їх вивчити, у разі необхідності направити працівників на місце для перевірки фактів, зробити запит про надання необхідних документів, вжити інших заходів для об'єктивного рішення поставлених автором задач, виявлення й усунення причин та умов, які породжують скарги. Усі рішення, прийняті щодо зверненнях, повинні бути обгрунтованими. Службова особа, яка визнала заяву (скаргу) такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити чітке і своєчасне виконання прийнятого рішення.

Використана література: Владимиров К.Н. Митне регулювання: Навчальний посібник. - 2-ге видання - Херсон: Олді-плюс. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. — 2002. — 336 с.: іл.