Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

1.3. Поняття митного контролю та митного оформлення товарів

Як було зазначено вище, одним із завдань митних органів є здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Митний контроль — це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку (стаття 1 Митного кодексу України).

Митний контроль займає провідне місце в системі інструментів здійснення митної справи. Від ефективності застосованих до товарів, що переміщуються через митний кордон України, процедур митного контролю залежить повнота виконання всього комплексу завдань, покладених на митні органи (виявлення контрабанди й порушень митних правил, сплата до Державного бюджету податків та зборів, виконання вимог державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо).

Форми митного контролю згідно зі статтею 41 Митного кодексу України наведено на рис. 1.1.

Під час проведення митного контролю посадовими особами митних органів самостійно визначаються його форми та обсяги. Вибір форми митного контролю залежить від виду товару, що переміщується через митний кордон України, вимог державного регулювання щодо переміщуваних товарів, митного режиму, у який вони заявлені, а також багатьох інших факторів, які мають комплексний вплив.

Розглянемо стисло суть та особливості форм митного контролю.

Перевірка документів та відомостей, необхідних для митного контролю. Застосування цієї форми митного контролю передбачає перевірку посадовою особою митного органу документів та відомостей, що надаються декларантом для митного оформлення товарів.

Митним кодексом України (стаття 45) передбачено, що особи, які переміщують товари й транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, зобов'язані надавати документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Перелік таких документів та відомостей, порядок їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до Митного кодексу. Статтею 54 Митного кодексу встановлено, що документи подаються митному органові при:1) перетинанні товарами й транспортними засобами митного кордону України;

2) декларуванні товарів і транспортних засобів;

3) повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

4) здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до Митного кодексу України.

Митний огляд (огляд та переогляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян). З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право проводити огляд цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснений за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що ці товари й транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм Митного кодексу та інших законів України з питань митної справи.

Особистий огляд громадянина як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України. На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби»' керівника відповідного митного органу про підстави й результати такого огляду. Форму постанови про проведення особистого огляду та форму протоколу особистого огляду затверджено наказом Держмитслужби України від 21.04.2003 № 262.

Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Передбачає реєстрацію митним органом таких товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Для цього в митних органах використовуються журнали реєстрації товарів та транспортних засобів, які ведуться за формами, установленими постановами Кабінету Міністрів України або наказами Держмитслужби України.

Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств.

Посадовими особами митного органу для забезпечення митного контролю може проводитись усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Головна мета усного опитування — отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.

Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів. Така перевірка передбачає проведення митними органами на підприємствах певних дій для встановлення відповідності документації про заявлені товари й транспортні засоби вимогам, установленим Митним кодексом та іншими законами України.

Огляд територій, приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, що контролюється митними органами. Статтею 61 Митного кодексу України встановлено, що такий огляд може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою:

а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності нарахування та повноти сплати податків і зборів;

б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;

в) перевірки дотримання встановлених Митним кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.

За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форму якого затверджено наказом Держмитслужби України від 04.07.2003 № 435. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.

Специфічною є можливість застосування декількох перелічених форм митного контролю до переміщуваних товарів. Наприклад, перевірка документів і відомостей щодо переміщуваних товарів уважається найпростішою формою митного контролю, але застосування саме цієї форми митного контролю дає підстави для прийняття подальшого рішення про обсяг митних процедур та контрольні дії, що застосовуватимуться до товару.

Ще одним з основних інструментів здійснення митної справи, який застосовується митними органами, є митне оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.

Під митним оформленням розуміється виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.

Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу з метою засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також для статистичного обліку товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, вивозяться за її межі або переміщуються транзитом через цю територію.

Застосування митними органами до товарів і транспортних засобів установлених законодавством дій (процедур) забезпечує здійснення митного контролю й митного оформлення в повному обсязі, а саме: контролю за дотриманням порядку переміщення товарів, їх огляду, оформлення документів, накладення митного забезпечення, перевірки правильності заповнення митної декларації, нарахування сум, які підлягають сплаті, підготовки статистичних даних, проведення інших дій. У новому Митному кодексі України під діями (процедурами) розуміються митні процедури, тобто операції, пов'язані зі здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також зі справлянням передбачених законом податків і зборів.

Отже, розглянуто суть митної справи України, митної політики та систему митної служби України. Незважаючи на те, що структура митної служби й функції митних органів у їх сучасному вигляді склалися не так давно, проблема їх удосконалення залишається актуальною. Сучасний етап політичного й соціально-економічного розвитку України, подальше розширення митної справи й необхідність лібералізації зовнішньоекономічної діяльності вимагають суттєвого перегляду завдань й повноважень Держмитслужби України, удосконалення її внутрішньої організації. З прийняттям нового Митного кодексу України сформульовані цілі та завдання митної політики, основні функції митних органів, що, безумовно, має знайти своє відображення в структурі митної служби України. Функції митних органів та їх структурних підрозділів, зокрема, мають бути чітко визначені відповідно до вимог і умов ринкової економіки, а їх діяльність повинна сприяти залученню України до активної участі в міжнародному співробітництві в галузі митної справи та її розвитку в напрямі гармонізації й Уніфікації із загальноприйнятими міжнародними нормами та практикою.