Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

Правові основи митного регулювання у Російській Федерації

Законодавство Російської Федерації про митну справу складається з Митного кодексу, Закону Російської Федерації «Про митний тариф», інших актів, законодавства Російської Федерації, прийнятих у відповідності з Митним кодексом російської Федерації (далі МК РФ).

Загальне керівництво митною справою здійснює Президент Російської Федерації і Уряд Російської Федерації.

Центральним органом федеральної виконавчої влади Російської Федерації, який здійснює безпосереднє керівництво митною справою в Російській Федерації, є Державний митний комітет Російської Федерації (далі ДМК РФ).

Митну справу безпосередньо здійснюють митні органи Російської Федерації, які є правоохоронними органами і складають єдину систему в яку входять:

- Державний митний комітет Російської Федерації;

- регіональні митні управління Російської Федерації;

- митниці Російської Федерації;

- митні пости Російської Федерації.

Положення про ДМК РФ затверджується Президентом Російської Федерації або за його дорученням Урядом Російської Федерації.

Створення, реорганізація і ліквідація регіональних митних управлінь і митниць здійснюється ДМК РФ.

Створення, реорганізація і ліквідація митних постів здійснюється регіональними митними управліннями.

Регіональні митні управління, митниці і митні пости діють на основі положень, які затверджуються ДМК РФ.

Ніякі державні органи, крім Верховної Ради Російської Федерації, Президента Російської Федерації і Уряду Російської Федерації, не уповноважені приймати рішення, які є компетенцією митних органів Російської Федерації, виконувати без відповідного допуску чи змінювати їх функції, покладати на них додаткові завдання або іншим чином втручатися в діяльність цих органів, яка відповідає положенням МК і інших актів законодавства Російської Федерації .

Для проведення експертиз і дослідження товарів в митних цілях ДМК РФ утворює митні лабораторії.

ДМК РФ видає в межах своєї компетенції нормативні акти по митній справі, обов'язкові для виконання всіма митними органами Російської Федерації і іншими державними органами Російської Федерації, підприємствами, закладами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, а також посадовими особами і громадянами.

З метою митного регулювання встановлюються МК РФ наступні види митних режимів товарів і транспортних засобів:

1. Випуск у вільний обіг;

2. Реімпорт;

3. Транзит;

4. Митний склад;

5. Магазин безмитної торгівлі;

6. Переробка на митній території;

7. Переробка під митним контролем;

8. Тимчасовий ввіз (вивіз);

9. Вільна митна зона;

10. Вільний склад;

11. Переробка поза митною територією;

12. Експорт;

13. Реекспорт;

14. Знищення;

15. Відмова на користь держави.

Випуск товарів у вільний обіг

Випуск товарів для вільного обігу - митний режим, при якому ввезені на митну територію Російської Федерації товари залишаються постійно на цій території без зобов'язання про їхній вивіз з цієї території.

Випуск товарів для вільного обігу передбачає:

• сплату у відношенні товарів митних мит, митних зборів і внесення інших митних платежів;

• дотримання заходів економічної політики й інших обмежень.

Примітка: Заходи економічної політики (згідно cm. 18 МК РФ) — обмеження на ввезення в Російську Федерацію, вивезення з Російської Федерації РФ товарів і транспортних засобів, визначені і виходячи із доцільності економічної політики Російської Федерації і які включають в себе квотування, ліцензування, встановлення мінімальних і максимальних цін, а також інші заходи регулювання взаємодії російської економіки з світовим господарством.

Реімпорт товарів

Реімпорт товарів - митний режим, при якому російські товари, вивезені з митної території Російської Федерації відповідно до митного режиму експорту, ввозяться назад у встановлений термін без стягування митних платежів, а також без застосування до товарів мір економічної політики.

Для приміщення товарів під митний режим реімпорту товари повинні:

• бути завезені на митну територію Російської Федерації протягом десяти років з моменту вивозу;

• знаходитися в тому же стані, в якому вони були в момент вивозу, крім змін внаслідок природного зносу або вибули при нормальних умовах транспортування і збереження й інших випадків, обумовлених Державним митним комітетом Російської Федерації.

При реімпорті товарів протягом трьох років з моменту вивозу митний орган Російської Федерації повертає сплачені суми вивізних митних податків.

При реімпорті товарів особа, що переміщає товари, повертає суми, отримані як виплати або в результаті інших пільг, наданих при вивозі товарів.

У випадках, обумовлених Урядом Російської Федерації, крім зазначених сум стягуються відсотки з них по ставках, встановлюваних Центральним банком Російської Федерації по наданим цим банком кредитам.

Транзит товарів

Транзит товарів - митний режим, при якому товари переміщуються під митним контролем між двома митними органами Російської Федерації, у тому числі через територію іноземної держави, без стягування митних податків, а також без застосування до товарів мір економічної політики.

Товари, що переміщуються транзитом між двома митними органами Російської Федерації, повинні:

• залишатися в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу або втрати при нормальних умовах транспортування і збереження, і не використовуватися в яких-небудь інших цілях, крім транзиту;

• доставлятися в митний орган призначення в терміни, встановлені митним органом відправлення виходячи з можливостей транспортного засобу, наміченого маршруту й інших умов перевезення, але не перевищуючи граничного терміну, обумовленого з розрахунку дві тисячі кілометрів за один місяць.

Транзит товарів по території Російської Федерації може здійснюватися по будь-яких шляхам і напрямкам, якщо інше не встановлено Урядом Російської Федерації.

У випадку, якщо в митному органі Російської Федерації є підстави вважати, що перевізник або його транспортний засіб не можуть гарантувати дотримання положень МК РФ, митний орган Російської Федерації вправі допустити розміщення товарів під митний режим транзиту лише за умови належного устаткування транспортного засобу, митного супроводу або перевезення товарів митним перевізником у порядку, обумовленому МК РФ і нормативними актами ДМК РФ.

Витрати, що виникли в перевізника в зв'язку з забезпеченням належного устаткування транспортного засобу або перевезенням товарів митним перевізником, державними органами Російської Федерації не відшкодовуються.

Митний склад

Митний склад - митний режим, при якому завезені товари зберігаються під митним контролем без стягування митних платежів і без застосування до товарів заходів економічної політики в період збереження, а товари, призначені для вивозу відповідно до митного режиму експорту, зберігаються під митним контролем з наданням пільг, передбачених МК РФ.

Під режим митного складу можуть розміщуватись будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввозу в Російську Федерацію, вивозу з Російської Федерації, а також інших товарів, перелік яких може визначатись ДМК РФ.

Товари можуть знаходитися в режимі митного складу протягом трьох років. Зазначений термін для окремих категорій товарів може обмежуватися ДМК РФ, а для окремих осіб - іншими митними органами Російської Федерації. Термін зберігання товарів у режимі митного складу не може бути меншим одного року.

Після закінчення встановленого терміну товар має бути заявлений до розміщення під інший митний режим або розміщений на склад тимчасового зберігання, власником якого є митний орган Російської Федерації.

З товарами, розміщеними під режим митного складу, можуть проводитись наступні операції:

• по забезпеченню схоронності цих товарів;

• по підготовці товарів з дозволу митного органу Російської Федерації до продажу і транспортування - такі, як дроблення партій, формування відправлень, сортування, упакування, переупаковка, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження й інші подібні операції.

• Конкретний перелік і порядок здійснення зазначених операцій визначаються Державним митним комітетом Російської Федерації.

При приміщенні під режим митного складу товарів, призначених для вивозу відповідно до митного режиму експорту, такі товари звільняються від сплати митних платежів або сплачені суми повертаються, якщо таке звільнення або повернення передбачені при фактичному вивозі товарів. При звільненні від сплати митних платежів або поверненні сплачених сум товари повинні бути вивезені не пізніше трьох місяців з дня розміщення під режим митного складу.

При нездійсненні фактичного вивозу товарів у встановлений термін сплачуються мита, податки, а також відсотки з них по ставках, установлюваним Центральним банком Російської Федерації по наданим цим банком кредитам.

Забезпечення збереження товарів здійснюється шляхом використання спеціально виділеного й обладнаного приміщення або іншого місця (митного складу).

Митний склад може бути відкритого типу, тобто доступним для використання будь-якими особами, і закритого типу, тобто призначеним для збереження товарів визначених осіб.

Митні склади закритого типу можуть засновуватися, тільки якщо є достатні підстави недоцільності створення складу відкритого типу.

Власниками митних складів можуть бути митні органи Російської Федерації або російські особи. (Російські особи (згідно ст 18 МК РФ): - підприємства установи та організації розміщені в РФ, створені у відповідності з законодавством РФ; особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які зареєстровані на території РФ; громадяни РФ, які мають постійне місце проживання в РФ.

Митні склади, засновувані митними органами Російської Федерації, є митними складами відкритого типу.

Митний склад може засновуватися при наявності ліцензії Державного митного комітету Російської Федерації. Ліцензії не потрібно, якщо засновником митного складу є митний орган Російської Федерації.

Порядок видачі ліцензії на право відкриття митного складу, термін її дії визначаються ДМК РФ.

За видачу ліцензії на право відкриття митного складу стягується збір у розмірах, обумовлених Верховною Радою Російської Федерації.

Ліцензія на право відкриття митного складу може бути анульована або відкликана або її дія може бути припинена митними органами Російської Федерації.

Ліцензія анульовується, якщо вона не могла бути видана на підставі встановленого порядку заявникові або якщо вона була видана на основі неповних або недостовірних даних, що мали істотне значення для ухвалення рішення про її видачу. Рішення про анулювання діє з дати видачі ліцензії.

Ліцензія відзивається, якщо власник митного складу не дотримує вимог даної глави. Відкликання діє з дати ухвалення рішення про відкликання.

Дія ліцензії може бути припинена на термін до трьох місяців при наявності достатніх умов думати, що власник митного складу зловживає своїми правами.

При анулюванні або відкликанні ліцензії збір за її видачу поверненню не підлягає.

Приміщення або інше місце, призначене для митного складу, повинне бути обладнане належним чином з метою забезпечення митного контролю, а при необхідності - обладнане подвійними запірними пристроями, один з яких має перебувати у віданні митного органу Російської Федерації.

Власник митного складу зобов'язаний:

• виключити можливість вилучення крім митного контролю товарів з митного складу, що знаходяться на зберіганні;

• не утрудняти здійснення митного контролю;

• дотримувати умови ліцензії на відкриття митного складу і виконувати вимоги митних органів Російської Федерації, включаючи забезпечення доступу посадових осіб митних органів Російської Федерації до товарів, що зберігається на митному складі, надання цим особам безоплатно приміщень, устаткування і засобів зв'язку на митному складі для здійснення митного контролю і митного оформлення;

• вести облік товарів, що зберігаються, і представляти митним органам Російської Федерації звітність про ці товари в порядку, обумовленому Державним митним комітетом Російської Федерації.

Відповідальність за сплату мита, податків і внесення інших митних платежів несе власник митного складу, за винятком двох наступних випадків.

Якщо митний склад засновується митним органом Російської Федерації, відповідальність за сплату митних платежів несе особа, що помістила товари на зберігання на митний склад.

Відповідальність за сплату митних платежів за згодою митного органу Російської Федерації може бути покладена на особу, що помістила товари на зберігання на митний склад відкритого типу.

При ліквідації митного складу після закінчення терміну дії ліцензії або за бажанням власника, при анулюванні або відкликанні митними органами Російської Федерації ліцензії на відкриття митного складу з дати прийняття такого рішення митний склад стає складом тимчасового зберігання. Зберігання товарів на складі тимчасового зберігання здійснюється відповідно до МК РФ.

При анулюванні ліцензії товари, що знаходяться на складі, підлягають повторному митному оформленню розміщення їх на склад. За весь період зберігання товарів на ліквідованому складі з власника складу стягуються митні збори за зберігання, встановлені для складів тимчасового зберігання, заснованих митними органами Російської Федерації.

При відкликанні ліцензії товари, що знаходяться на складі, підлягають повторному митному оформленню з дати ухвалення рішення про відкликання. За зберігання товарів на ліквідованому складі після ухвалення рішення про відкликання ліцензії з власника складу стягуються митні збори за зберігання, встановлені для складів тимчасового зберігання, заснованих митними органами Російської Федерації.

При призупиненні дії ліцензії розміщення товарів на зберігання на склад не допускається. Випуск товарів зі складу проводиться в порядку, передбаченому МК РФ.

Магазин безмитної торгівлі

Магазин безмитної торгівлі - митний режим, при якому товари реалізуються під митним контролем на митній території Російської Федерації (в аеропортах, портах, відкритих для міжнародного повідомлення, і інших місцях, обумовлених митними органами Російської Федерації) без стягування митних платежів і без застосування до товарів заходів економічної політики.

У митному режимі магазину безмитної торгівлі можуть реалізовуватися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввозу в Російську Федерацію, вивозу з Російської Федерації, заборонених до реалізації на території Російської Федерації, а також інших товарів, перелік яких може визначатися ДМК РФ.

Товари, реалізація яких на території Російської Федерації обмежена, можуть реалізовуватися в митному режимі магазину безмитної торгівлі тільки за умови дотримання вимог, встановлених законодавством Російської Федерації.

Товари, розміщені під митний режим магазину безмитної торгівлі, реалізуються безпосередньо в спеціальних магазинах (магазини безмитної торгівлі).

Магазин безмитної торгівлі може бути відкритий російською особою при наявності ліцензії ДМК РФ.

Порядок видачі ліцензії на відкриття магазину безмитної торгівлі, термін її дії визначаються ДМК РФ.

За видачу ліцензії на відкриття магазину безмитної торгівлі стягується збір у розмірах, обумовлених Верховною Радою Російської Федерації.

Ліцензія на відкриття магазину безмитної торгівлі може бути анульована або відкликана або її дія може бути припинена митними органами Російської Федерації.

Ліцензія анулюється, якщо вона не могла бути видана на підставі встановленого порядку заявникові або якщо вона була видана на основі неповних або недостовірних даних, що мали істотне значення для ухвалення рішення про її видачу. Рішення про анулювання діє з дати видачі ліцензії.

Ліцензія відзивається, якщо власник магазину безмитної торгівлі не дотримує вимог законодавства щодо діяльності магазинів безмитної торгівлі або якщо така ліцензія більше не відповідає економічній політиці Російської Федерації. Відкликання діє з дати ухвалення рішення про відкликання.

Дія ліцензії може бути припинена на термін до трьох місяців при наявності достатніх умов вважати, що власник магазину безмитної торгівлі зловживає своїми правами.

При анулюванні або відкликанні ліцензії збір за її видачу поверненню не підлягає.

Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:

• виключити можливість вилучення крім митного контролю товарів, що надходять у магазин безмитної торгівлі і реалізованих ним;

• дотримувати умови ліцензії на відкриття магазину безмитної торгівлі і виконувати вимоги митних органів Російської Федерації;

• вести облік товарів, що надходять і що реалізовуються, і представляти митним органам Російської Федерації звітність про ці товари в порядку, обумовленому ДМК РФ.

Відповідальність за сплату митних платежів несе власник магазину безмитної торгівлі.

При ліквідації магазину безмитної торгівлі після закінчення терміну дії ліцензії, а рівнозначно при анулюванні або відкликанні митними органами Російської Федерації ліцензії на відкриття магазину безмитної торгівлі з дати прийняття такого рішення магазин стає складом тимчасового зберігання. Зберігання товарів на складі тимчасового зберігання здійснюється відповідно до МК РФ.

При анулюванні ліцензії товари, що знаходяться в магазині, підлягають повторному митному оформленню з дати надходження їхній у магазин. За весь період перебування товарів у ліквідованому магазині з власника магазину стягуються митні збори за зберігання, встановлені для складів тимчасового зберігання, заснованих митними органами Російської Федерації.

При відкликанні ліцензії товари, що знаходяться в магазині, підлягають повторному митному оформленню з дати ухвалення рішення про відкликання. За перебування товарів у ліквідованому магазині після ухвалення рішення про відкликання ліцензії з власника магазина стягуються митні збори за збереження, встановлені для складів тимчасового зберігання, заснованих митними органами Російської Федерації.

При призупиненні дії ліцензії реалізація товарів у магазині не допускається. Надходження товарів у магазин виробляється в порядку, передбаченому МК РФ.

Переробка товарів на митній території

Переробка товарів на митній території - митний режим, при якому іноземні товари використовуються у встановленому порядку для переробки на митній Території Російської Федерації без застосування заходів економічної політики і з поверненням сум ввізних митних платежів за умови вивозу відповідно до митного режиму експорту продуктів переробки за межі митної території Російської Федерації.

Операції по переробці товарів включають:

• виготовлення товару, включаючи монтаж, зборку і припасування під інші товари;

• власне переробку й обробку товарів;

• ремонт товарів, включаючи їхнє відновлення й упорядкування;

• використання деяких товарів, що сприяють виробництву продуктів переробки або полегшують його, навіть якщо ці товари цілком або частково споживаються в процесі переробки.

Обмеження на окремі операції по переробці товарів, умови проведення операцій по переробці товарів, включаючи можливість і порядок використання російських товарів, визначаються ДМК РФ за узгодженням з Міністерством економіки Російської Федерації.

Переробка товарів на митній території проводиться при наявності ліцензії митного органу Російської Федерації.

• Зазначена ліцензія видається російській особі за умови, якщо:

• завезені товари можуть бути ідентифіковані в продуктах переробки, за винятком випадків, обумовлених ДМК РФ;

• переробка сприяє вивезенню продуктів переробки або використанню виробничих потужностей у Російській Федерації;

• виконано інші вимоги по забезпеченню дотримання законодавства Російської Федерації про митну справу, що можуть установлюватися ДМК РФ. Порядок видачі ліцензії на переробку

товарів на митній території визначається ДМК РФ.

Ліцензія на переробку товарів на митній території може бути анульована або відкликана митними органами Російської Федерації.

Ліцензія анулюється, якщо вона не могла бути видана на підставі встановленого порядку заявникові або якщо вона була видана на основі неповних або недостовірних даних, що мали істотне значення для ухвалення рішення про її видачу. Рішення про анулювання діє з дати видачі ліцензії.

Ліцензія відзивається, якщо її власник не дотримує вимог даного режиму або якщо ліцензія більше не відповідає економічній політиці Російської Федерації. Відкликання діє з дати ухвалення рішення про відкликання.

Переробка товарів на митній території повинна проводитись в терміни, встановлювані митним органом Російської Федерації в порядку, обумовленому ДМК РФ. Встановлення термінів повинне ґрунтуватися на економічно виправданій тривалості процесу переробки товарів і розпорядження продуктами їхньої переробки.

Митні органи Російської Федерації можуть встановлювати в митних цілях обов'язкову кількість виходу продуктів переробки, що утворяться в результаті переробки товарів.

Порядок встановлення в митних цілях обов'язкової кількості виходу продуктів переробки визначається ДМК РФ разом з Міністерством економіки Російської Федерації і Державним комітетом Російської Федерації по промисловій політиці.

Повернення сум ввізних мит, податків при вивезенні продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту проводиться митними органами Російської Федерації за умови дотримання положень МК РФ і якщо продукти переробки вивозяться в термін не пізніше двох років із дня переміщення товару через митний кордон Російської Федерації

Від вивізних мит, податків звільняються іноземні товари і продукти їхньої переробки. До зазначених товарів і продуктів не застосовуються заходи економічної політики.

Переробка товарів під митним контролем

Переробка товарів під митним контролем - митний режим, при якому іноземні товари використовуються у встановленому порядку на митній території Російської Федерації без стягування мит і податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики для переробки під митним контролем з наступним випуском для вільного обігу або розміщенням продуктів переробки під інший митний режим.

Переробка товарів під митним контролем здійснюється відповідно вимог до митного режиму «переробка на митній території» (крім статті. 63 МК РФ щодо повернення ввізних мит, податків -постільки згідно даного митого режиму вони не сплачуються).

Переробка товарів під митним контролем не може використовуватися для відхилення від дотримання заходів економічної політики і правил визначення країни походження товарів.

Випадки, коли використання митного режиму переробки товарів під митним контролем не допускається, визначаються ДМК РФ.

Тимчасове ввезення (вивезення)

Тимчасове ввезення (вивезення) товарів - митний режим, при якому користування товарами на митній території Російської Федерації або за її межами допускається з повним або частковим звільненням від сплати податків і без застосування заходів економічної політики.

Тимчасово ввезені ( що вивозяться) товари підлягають поверненню в незмінному стані, крім змін унаслідок природного зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і збереження.

У випадках, обумовлених ДМК РФ, тимчасове ввезення (вивезення) товарів допускається тільки при представленні зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення) і забезпеченні сплати митних платежів.

ДМК РФ вправі визначати категорії товарів, до яких не може бути застосований даний режим.

Дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) товарів надається митним органом Російської Федерації в порядку, обумовленому ДМК РФ.

Митні органи Російської Федерації не вправі надавати дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо відсутня можливість забезпечення їхньої надійної ідентифікації.

Терміни тимчасового ввезення (вивезення) товарів встановлюються митним органом Російської Федерації виходячи з мети й обставин такого ввезення (вивезення) і не можуть бути більш двох років.

Для окремих категорій товарів ДМК РФ може встановлювати більш короткі або більш тривалі граничні терміни тимчасового ввезення (вивезення).

Продовження зазначених термінів здійснюється митними органами Російської Федерації в порядку, обумовленому ДМК РФ.

Випадки повного звільнення у відношенні товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться) від сплати митних платежів, податків визначаються Урядом Російської Федерації.

В інших випадках, а також при недотриманні особою, яка переміщує товари через митний кордон Російської Федерації, умов повного звільнення від сплати митних платежів, податків може застосовуватися часткове звільнення від сплати митних платежів, податків у порядку, обумовленому ДМК РФ за узгодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

При частковому звільненні від сплати митних платежів, податків за кожен повний і неповний місяць сплачується три відсотки від суми, що підлягала би сплаті, якби товари були випущені для вільного обігу або вивезені відповідно до митного режиму експорту.

Загальна сума митних платежів, податків, стягнутих при тимчасовому ввезенні (вивезенні) з частковим звільненням від сплати митних платежів, податків, не повинна перевищувати суми митних платежів, податків, що підлягали би сплаті не момент ввезення (вивезення), якби товари були випущені для вільного обігу або вивезені відповідно до митного режиму експорту.

У випадку, якщо зазначені суми стануть рівними, то товар вважається випущеним для вільного обігу або вивезеним відповідно до митного режиму експорту за умови, що у відношенні цього товару не застосовуються заходи економічної політики.

У день закінчення встановлених термінів неповернені тимчасово ввезені (вивезені) товари повинні бути заявлені до іншого митного режиму або розміщені на склади тимчасового зберігання, власниками яких є митні органи Російської Федерації.

Особа, що тимчасово вивезла товари і не повернула їх у встановлений термін, не несе відповідальності перед митними органами Російської Федерації лише у випадку, якщо факт знищення або безповоротної втрати товарів внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, нестачі в силу природного зносу або товарів вибули при нормальних умовах транспортування і зберігання або вибуття з володіння внаслідок неправомірних, по законодавству Російської Федерації, дій органів або посадових осіб іноземної держави підтверджених консульськими установами Російської Федерації за кордоном.

Вільна митна зона. Вільний склад

Вільна митна зона і вільний склад - митні режими, при яких іноземні товари розміщаються і використовуються у відповідних територіальних межах або приміщеннях (місцях) без стягування митних платежів, а також без застосування до зазначених товарів заходів економічної політики, а російські товари розміщуються і використовуються на умовах, застосовуваних до вивезення відповідно до митного режиму експорту, у порядку, обумовленому МК РФ.

Вільна митна зона, як територія, на якій діє митний режим вільної митної зони, створюється за рішенням Уряду Російської Федерації, прийнятому по спільному представленні ДМК РФ і Російського агентства міжнародного співробітництва і розвитку, погодженому з Міністерством економіки Російської Федерації, Міністерством фінансів Російської Федерації, Центральним банком Російської Федерації, а також з органами державної влади республік у складі Російської Федерації, автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга.

Порядок розгляду звернення про створення вільної митної зони визначається спільно ДМК РФ і Російським агентством міжнародного співробітництва і розвитку. Звернення про створення вільної митної зони повинно включати техніко-економічне обґрунтування необхідності створення такої зони, плани і програми її розвитку.

Уряд Російської Федерації вправі скасувати рішення про створення вільної митної зони, якщо її функціонування не відповідає вимогам МК РФ або законодавчих актів Російської Федерації про таку зону. У випадку скасування зазначеного рішення вільна митна зона повинна бути ліквідована протягом шести місяців.

Вільний склад, як приміщення або інше місце, де діє митний режим вільного складу, може засновуватися при наявності ліцензії ДМК РФ.

Порядок видачі ліцензії на відкриття вільного складу і термін її дії визначаються ДМК РФ за узгодженням з Російським агентством міжнародного співробітництва і розвитку.

За видачу ліцензії на відкриття вільного складу стягується збір у розмірах, обумовлених Верховною Радою Російської Федерації.

Ліцензія на відкриття вільного складу може бути анульована або відкликана або її дія може бути припинена митними органами Російської Федерації.

Ліцензія анулюється, якщо вона не могла бути видана на підставі встановленого порядку заявникові або якщо вона була видана на основі неповних або недостовірних даних, що мали істотне значення для ухвалення рішення про її видачу. Рішення про анулювання діє з дати видачі ліцензії.

Ліцензія відзивається, якщо власник вільного складу не дотримує встановлених вимог до даного режиму або якщо ліцензія більш не відповідає економічній політиці Російської Федерації. Відкликання діє з дати ухвалення рішення про відкликання.

Дія ліцензії може бути припинена на термін до трьох місяців при наявності достатніх підстав вважати, що власник вільного складу зловживає своїми правами.

При анулюванні або відкликанні ліцензії збір за її видачу поверненню не підлягає.

Приміщення або інше місце, призначене для експлуатації вільного складу, повинне бути обладнане належним чином з метою забезпечення митного контролю, а при необхідності - обладнане подвійними запірними пристроями, один з яких повинен перебувати у віданні митного органу Російської Федерації.

Власниками вільних складів можуть бути винятково російські особи.

Власник вільного складу зобов'язаний:

• виключити можливість вилучення крім митного контролю товарів, що знаходяться на складі;

• не утрудняти здійснення митного контролю;

• дотримувати умови ліцензії на відкриття вільного складу і виконувати вимоги митних органів Російської Федерації, включаючи забезпечення доступу посадових осіб митних органів Російської Федерації до товарів, що знаходиться на вільному складі, надання цим особам безоплатно приміщень, устаткування і засобів зв'язку на вільному складі для здійснення митного контролю і митного оформлення.

У вільних митних зонах і на вільних складах допускається здійснення виробничих і інших комерційних операцій з товарами, крім їхнього роздрібного продажу, за умови дотримання положень МК РФ.

При ліквідації вільного складу після закінчення терміну дії ліцензії або за бажанням власника, а рівнозначно при анулюванні або відкликанні митними органами Російської Федерації ліцензії на відкриття вільного складу з дати прийняття такого рішення вільний склад стає складом тимчасового зберігання. Зберігання товарів на складі тимчасового зберігання здійснюється відповідно до МК РФ. Загальний термін перебування товарів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати шести місяців.

При анулюванні ліцензії товари, що знаходяться на складі, підлягають повторному митному оформленню з дати розміщення їх на склад. За весь період перебування товарів на ліквідованому складі з власника складу стягуються митні збори за зберігання, встановлені для складів тимчасового зберігання, заснованих митними органами Російської Федерації.

При відкликанні ліцензії товари, що знаходяться на складі, підлягають повторному митному оформленню з дати ухвалення рішення про відкликання. За період перебування товарів на ліквідованому складі після ухвалення рішення про відкликання ліцензії з власника складу стягуються митні збори за зберігання, встановлені для складів тимчасового зберігання, заснованих митними органами Російської Федерації.

При призупиненні дії ліцензії розміщення іноземних товарів на склад, здійснюється зі сплатою податків і з застосуванням заходів економічної політики, а звільнення від податків або повернення податків у відношенні російських товарів, що розміщуються, не проводиться.

Переробка товарів поза митною територією

Переробка товарів поза митною територією - митний режим, при якому російські товари вивозяться без застосування до них заходів економічної політики і використовуються поза митною територією Російської Федерації з метою їхньої переробки і наступного випуску продуктів переробки у вільний обіг на митній території Російської Федерації з повним або частковим звільненням від податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

При переробці товарів поза митною територією можуть здійснюватися операції:

• виготовлення товару, включаючи монтаж, зборку і припасування під інші товари;

• власне переробку й обробку товарів;

• ремонт товарів, включаючи їхнє відновлення й упорядкування;

• використання деяких товарів, що сприяють виробництву продуктів переробки або полегшують його, навіть якщо ці товари цілком або частково споживаються в процесі переробки.

ДМК РФ за узгодженням з Міністерством економіки Російської Федерації вправі встановлювати обмеження на окремі операції по переробці товарів поза митною територією.

Митний режим переробки товарів поза митною територією не може бути використаний у наступних випадках:

• якщо вивезення товарів дає підставу вимагати повернення ввізних податків, звільнення від них або одержання виплат, наданих при вивезенні;

• якщо товари до вивезення були випущені у вільний обіг з повним звільненням від ввізних податків, - до закінчення користування таким звільненням;

• в інших випадках, обумовлених ДМК РФ за узгодженням з Міністерством економіки Російської Федерації і Міністерством фінансів Російської Федерації.

Переробка товарів поза митною територією проводиться при наявності ліцензії митного органу Російської Федерації. При цьому враховуються наступні умови:

- митний орган РФ має можливість встановити, що продукти переробки створені в результаті переробки вивезених товарів;

- переробку товарів поза митною територією РФ не наносить значної шкоди інтересам російської економіки.

Ліцензія на переробку товарів поза митною територією може бути анульована або відкликана митними органами Російської Федерації.

Ліцензія анулюється, якщо вона не могла бути видана на підставі встановленого порядку заявникові або якщо вона була видана на основі неповних або недостовірних даних, що мали істотне зна-чення для ухвалення рішення про її видачу. Рішення про анулювання діє з дати видачі ліцензії.

Ліцензія відзивається, якщо її власник не дотримує встановлених вимог до денного режиму або якщо ліцензія більше не відповідає економічній політиці Російської Федерації. Відкликання діє з дати ухвалення рішення про відкликання.

Переробка товарів поза митною територією повинно відбуватись в терміни, встановлювані митним органом Російської Федерації в порядку, обумовленому ДМК РФ. Встановлення термінів повинно ґрунтуватися на економічно виправданій тривалості процесу переробки товарів.

Митні органи Російської Федерації можуть встановлювати в митних цілях обов'язкову кількість виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів.

Порядок встановлення для митних цілей обов'язкової кількості виходу продуктів переробки визначається ДМК РФ разом з Міністерством економіки Російської Федерації і Державним комітетом Російської Федерації по промисловій політиці.

Товари, що вивозяться на переробку, обкладаються вивізними податками з наступним поверненням їхніх сум при випуску продуктів переробки для вільного обігу на митній території РФ. Відсотки на суми, що повертаються, не нараховуються.

За рішенням митного органу Російської Федерації, прийнятому в порядку, обумовленому ДМК РФ за узгодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації, товари можуть звільнятися від податків, а податки, стягнуті з товарів, можуть повертатися при вивезенні на переробку поза митною територією.

Повне або часткове звільнення продуктів переробки від сплати податків надається у випадку, якщо ці продукти заявляються для вільного обігу особою, що одержала ліцензію на переробку товарів поза митною територією або її митним брокером.

Повне звільнення від сплати ввізних податків надається, якщо митний орган Російської Федерації впевниться в тому, що метою переробки був ремонт вивезених товарів, який здійснюється безоплатно в силу положень законодавства або договорів, за винятком випадків, коли при первинному випуску товарів для вільного обігу враховувалася наявність поломки чи пошкоджень.

Часткове звільнення від сплати податків надається при оплаченому ремонті товарів, що вивозяться, і при здійсненні інших операцій по переробці. Суми сплати податків визначаються виходячи зі ставок, що застосовуються до продуктів переробки, помножених на вартість ремонту або інших операцій по переробці.

Заміна продуктів переробки іноземними товарами допускається в порядку, обумовленому ДМК РФ.

Особа, яка отримала ліцензію на переробку товарів поза митною територією і не повернула товари або не здійснила ввезення продуктів переробки у встановлений термін, не несе відповідальності перед митними органами Російської Федерації лише у випадку, якщо факт знищення або безповоротної втрати товарів або продуктів переробки настав внаслідок аварії або дії непереборної сили, їхньої нестачі в силу природного зносу або втрати при нормальних умовах транспортування і зберігання або втрати з володіння внаслідок неправомірних, по законодавству Російської Федерації, дій органів або посадових осіб іноземної держави підтверджений консульськими установами Російської Федерації за кордоном.

Експорт товарів

Експорт товарів - митний режим, при якому товари вивозяться за межі митної території Російської Федерації без зобов'язання про їхнє ввезений на цю територію.

Експорт товарів здійснюється за умови сплати вивізного мита і внесення інших митних платежів, дотримання заходів економічної політики і виконання інших вимог, передбачених МК РФ та іншими актами законодавства Російської Федерації по митній справі.

При експорті товари звільняються від податків або сплачені суми податків підлягають поверненню відповідно до податкового законодавства Російської Федерації.

При випуску товарів у митному режимі експорту товари повинні бути вивезені за межі митної території Російської Федерації в такому ж стані, у якому вони були на день прийняття митної декларації, крім змін стану товарів унаслідок природного зносу або втрати при нормальних умовах транспортування і зберігання.

Реекспорт товарів

Реекспорт товарів - митний режим, при якому іноземні товари вивозяться з митної території Російської Федерації без стягування або з поверненням ввізних мит та податків і без застосування заходів економічної політики відповідно до МК РФ та інших актів законодавства Російської Федерації по митній справі.

Реекспорт товарів допускається з дозволу митного органу Російської Федерації, наданого в порядку, обумовленому ДМК РФ, а у випадках, обумовлених законодавчими актами Російської Федерації, актами Уряду Російської Федерації або міжнародних договорів Російської Федерації, - з дозволу іншого уповноваженого на те органу.

При ввезенні на митну територію Російської Федерації ввізні мита, податки не стягуються і заходи економічної політики не застосовуються, якщо товари заявляються митному органові Російської Федерації в якості призначених безпосередньо і винятково для реекспорту. Фактичний вивіз таких товарів має бути здійснений не пізніше шести місяців з дня прийняття митної декларації. При нездійсненні фактичного вивезення протягом установленого терміну сплачуються мита, податки, а також відсотки з них по ставках, встановлених Центральним банком Російської Федерації по наданих цим банком кредитам.

При вивезенні товарів, що реекспортуються сплачені ввізні мита і податки підлягають поверненню за умови, якщо:

• товари, що реекспортуються знаходяться в тому ж стані, у якому вони були на момент ввезення, крім зміни стану товарів унаслідок природного зносу або втрати при нормальних умовах транспортування і зберігання;

• реекспорт товарів відбувається протягом двох років з моменту ввезення;

• товари, що реекспортуються не використовувалися з метою отримання прибутку.

При вивезенні товарів, що реекспортуються вивізні мита і податки не стягуються, а заходи економічної політики, що діють при вивезенні, не застосовуються, за винятком випадків, обумовлених Урядом Російської Федерації.

Знищення товарів

Знищення товарів - митний режим, при якому іноземні товари знищуються під митним контролем, включаючи приведення їх у стан, не придатний для використання, без стягування податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

Знищення товарів допускається з дозволу митного органу Російської Федерації. Такий дозвіл не надається, якщо знищення товарів може заподіяти істотну шкоду навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, обумовлених ДМК РФ.

Знищення товарів проводиться зацікавленою особою за власний рахунок і не тягне для держави будь-яких витрат.

Відходи, що утворилися в результаті знищення товарів, повинні бути розміщені під відповідний митний режим, як іноземні товари, що знаходяться під митним контролем.

Відмова від товару на користь держави

Відмова від товару на користь держави - митний режим, при якому особа відмовляється від товару без стягування податків, а також без застосування заходів економічної політики.

Відмова від товару на користь держави допускається з дозволу митного органу Російської Федерації, наданого в порядку, обумовленому ДМК РФ.

Відмова від товару на користь держави не тягне яких-небудь витрат для держави.
← prev content next →