Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Міжнародні державні перевезення митних вантажів

Під егідою 00Н у 1975 роді Європейська економічна комісія затвердила Конвенцію міжнародних державних перевезень (МДП) яка набрала чинності в 1978 році. Система митних перевезень призначена для максимального спрощення перевезень вантажів під митним контролем у міжнародному торговельному обороті і забезпечення державам - учасницям Конвенції гарантій транзиту. Більш двадцятилітня практика застосування Конвенції довела: на сьогодні це найдосконаліша система забезпечення перевезень.

Українським митним авто перевізником може бути юридична особа усіх форм власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, яка має дозвіл на виконання міжнародних перевезень вантажів під митними печатками та пломбами із застосуванням книжки МДП. Дозвіл на виконання міжнародних перевезень вантажів під митними печатками та пломбами із застосуванням книжки МДП видається Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників в Україні (АМАПУ) з обов’язковим його затвердженням у ДМСУ. Дозвіл видається на підставі наявності у авто перевізника наступних документів:

• ліцензія Міністерства транспорту України на право здійснення міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;

• декларація-зобов’язання перед АМАПУ щодо виконання вимог Конвенції МДП;

• облікова картка суб’єкта ЗЕД, яка видана митницею, в зоні діяльності якої перевізник зареєстровано як суб’єкт ЗЕД;

• свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезень вантажів під митними печатками та пломбами виданої митними органами України.

Свідоцтво (додаток 8) видається митницею, в зоні діяльності якої власник транспортного засобу або його користувач зареєстрований як учасник зовнішньоекономічної діяльності (митниця реєстрації), і повинно бути надруковано українською та англійською мовами. Свідоцтво видається на кожний, допущений до перевезень транспортний засіб. До міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами можуть допускатися тільки ті транспортні засоби, ватажні відділення яких сконструйовані та облаштовані таким чином, щоб:

• не було можливості вилучити або вкласти вантажі з опечатаної частини транспортного засобу без залишення помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб;

• митні печатки і пломби могли накладатися простим та надійним способом;

• в них не було ніяких потаємних місць для приховування вантажів;

• всі місця, в які можуть поміщатися вантажі, були легко доступні для митного огляду.

Коли митниця реєстрації вважає це необхідним, вона може вимагати додавання до Свідоцтва фотокарток або креслень (малюнків) транспортного засобу, які завіряються цією митницею. Всі записи в Свідоцтві робляться друкарським способом українською та англійською мовами. Для транспортних засобів, які перевозять великовагові або громіздкі вантажі, Свідоцтво не потрібне.

Термін дії Свідоцтва встановлений - два роки з дня його оформлення. По закінченні цього терміну транспортні засоби повинні подаватися в митницю реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, в митницю країни, в якій мешкає його власник або користувач, для перевірки або для оновлення Свідоцтва. Митниця має право не визнавати дійсність Свідоцтва транспортного засобу у тих випадках, коли він більше не відповідає вимогам, передбаченим у Конвенції МДП1975 року. Для можливості подальшого використання для перевезень вантажів з застосуванням книжки МДП транспортний засіб повинен бути приведений до стану, який відповідав би цим вимогам. Оригінал Свідоцтва повинен супроводжувати транспортний засіб.

Якщо основні характеристики транспортного засобу були змінені, Свідоцтво цього транспортного засобу втрачає силу, він підлягає процедурі нового допущення перед тим, як його можливо буде використовувати для перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП. За обставин, коли термін дії Свідоцтва закінчився під час перевезення але транспортний засіб відповідає вимогам, передбаченим процедурою допущення, митниця має право здійснювати їх митне оформлення із застосуванням книжки МДП при ввезенні та транзиті вантажів. Якщо при вищевказаних обставинах має місце вивезення вантажу з України, митниця повинна здійснювати митне оформлення такого вантажу із застосуванням книжки МДП.

Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень у відповідності з однією із вказаних процедур:

• в індивідуальному порядку ( для цього в митницю реєстрації власником чи особою, яка користується транспортним засобом або представником того чи другого подається відповідна заява;

• по типу конструкції (коли транспортні засоби одного й того ж типу конструкції виготовляються серійно; для цього завод-виробник звертається до митниці країни, в якій вони виробляються, з проханням про їх допущення по типу конструкції, але митниця, в разі необхідності може зазначити зміни, які потрібно внести в передбачений тип конструкції для допущення їх до перевезення).

Митниця реєстрації здійснює контроль поданого транспортного засобу, пересвідчувається в тому, що він відповідає технічним вимогам, зазначеним в Конвенції МДП 1975 року, і після прийняття рішення про допущення видає Свідоцтво за встановленою в Конвенції МДП 1975 року формою.

Книжка МДП оформляється інспектором вантажного відділу митниці або митного поста (пункту пропуску на кордоні) (додаток 9). Одна книжка МДП може оформлятись як на один дорожній транспортний засіб, так і на склад транспортних засобів, або на декілька контейнерів, навантажених на один дорожній транспортний засіб, або на склад таких транспортних засобів (в цьому випадку у вантажному маніфесті книжки МДП повинна бути показана місткість кожного дорожнього транспортного засобу або кожного контейнера.

При оформленні книжки МДП необхідно враховувати, що згідно ст. 18 Конвенції МДП 1975року:

• митниці місця відправлення повинні знаходитись тільки в одній країні;

• митниці місця призначення повинні знаходитись не більш, як у двох країнах;

• загальна кількість митниць місця відправлення та призначення не повинна перевищувати чотирьох.

Технологія проведення оформлення передбачає виривання з книжки МДП тільки відривних аркушів № 1 та № 2, а всі корінці вказаних аркушів повинні залишатись в книжці МДП. Книжка МДП дійсна для виконання тільки одного перевезення. В книжці МДП не повинно бути підчисток або помарок. Всі виправлення повинні робитись шляхом викреслення помилкових даних і занесенням, в разі необхідності, належних даних. Будь-які зміни повинні бути завірені підписом та особистою номерною печаткою інспектора, який їх зробив. Книжка МДП заповнюється її власником або митним брокером та повинна вміщувати таку кількість відривних аркушів, яка необхідна для здійснення даного перевезення з розрахунку - по два-три аркуші на кожну митницю відправлення та призначення і по два аркуші на кожну проміжну митницю.

Книжка МДП не приймається до оформлення:

• у разі, коли мають місце порушення при митному оформленні книжки в митницях місця відправлення та призначення або проміжних митницях;

• у випадках, коли книжка МДП не належить перевізнику, який здійснює дане перевезення вантажу, а саме - дані, зазначив в графі 3 титульного аркушу книжки МДП (прізвищу, адреса та країна реєстрації власника книжки МДП), не співпадають з фактичними даними, зазначеними в інших супровідних документах;

• у випадках, коли термін дії книжки МДП закінчився до подання її в митницю відправлення вантажу;

• у випадках, коли розмір мита за вантаж, який буде перевозитись із застосуванням книжки МДП, перевищує розмір гарантії, а саме - більше еквіваленту суми 50000 доларів СІЛА у перерахунку за курсом НБУ на день подання вантажу до оформлення.

У всіх зазначених випадках книжка МДП реєструється в журналі або комп’ютері, де в графі 7 заносяться зауваження та вжиті заходи, а вантаж, в разі необхідності, затримується або його митне оформлення здійснюється як такого що перевозиться без дотримання процедури МДП із застосуванням ВМД та провізної відомості.

У випадках, коли митні печатки і пломби пошкоджено в дорозі (за винятком випадків, коли митні печатки та пломби знімались для проведення перевірки або огляду вантажу митними органами), або вантаж був пошкоджений чи загинув без пошкодження митних печаток та пломб оформляється протокол книжки МДП. В разі встановлення, що пошкодження митних печаток та пломб сталося не з метою зловживань з боку перевізника, або має місце факт загибелі чи пошкодження вантажу в митниці, в зоні діяльності якої сталась вищезазначена пригода, оформляється протокол, в якому робляться записи про виявлені зауваження щодо транспортного засобу та вантажу, та дані про накладені печатки і пломби. Усі записи затверджуються особистою номерною печаткою інспектора митниці, який проводив оформлення протоколу з поставленням дати проведення та вказанням місця проведення і оформлення протоколу.

На вантажі, що вивозиться з митної території України митне оформлення книжки МДП здійснюється у наступному порядку. В митниці місця відправлення книжка МДП реєструється в журналі або комп’ютері, після чого перевіряється відповідність даних, вказаним у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, вказаним у вантажосупровідних документах, і на всіх відривних аркушах № 1 та № 2 книжки МДП робляться записи:

• кількість накладених пломб і розпізнавальних знаків;

• назва митниці місця відправлення, особиста номерна печатка та підпис інспектора, який здійснював митне оформлення;

• на товаротранспортних документах проставляється штамп “Під митним контролем - експорт”.

В митниці місця відправлення оформляються ватажні маніфести відривних аркушів № 1 та № 2 і робляться записи у графах 18-23, а також заповнюється корінець відривного аркуша № 1. Виривається аркуш № 1, який залишається в митниці місця відправлення, а відривний аркуш № 2 залишається в книжці МДП для подання разом з вантажосупровідними документами в проміжну митницю при виїзді. При надходженні вантажу в проміжну митницю при виїзді книжка МДП реєструється в журналі або комп’ютері, після чого в ній заповнюються графи 24-28 відривного аркуша № 2 та корінець відривного аркуша № 2. Після закінчення митного оформлення аркуш № 2 виривається з книжки МДП і протягом 10 діб направляється поштою в митницю місця відправлення. На товаротранспортних накладних проставляється особиста номерна печатка інспектора, який здійснював митне оформлення.

На вантажі, що ввозяться на митну територію України митне оформлення книжки МДП здійснюється у наступному порядку.

Книжка МДП подається в проміжну митницю при в’їзді де вона реєструється в журналі або комп’ютері. Після реєстрації книжки МДП оформляються відривні аркуші № 1 і № 2 та корінець, відривного аркуша № 1, а саме перевіряється відповідність даних, вказаних у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, вказаним у вантажосупровідних документах, та оформляються вантажні маніфести відривних аркушів № 1 та № 2 і в обох робляться записи щодо її реєстрації у певній митниці маршрут прямування, які засвідчуються підписом інспектора який зробив митне оформлення та його особистою номерною печаткою. Після оформлення відривного аркуша № 1 він відривається і залишається в проміжній митниці при в’їзді, а відривний аркуш № 2 залишається в книжці МДП для подання разом з вантажосупровідними документами в митницю місця призначення. На всіх товаротранспортних накладних, що стосуються всього вантажу, проставляється штамп “Під митним контролем - імпорт”. В митниці місця призначення оформляється вантажний маніфест відривного аркуша М 2 і робляться записи у графах 24-28, а також в усіх вантажних маніфестах аркушів № 1 та № 2, які залишаються в книжці МДП.

Митне оформлення книжки МДП на митні вантажі, що перетинають митну територію в’їзді книжка МДП реєструється в журналі або комп’ютері, після чого робляться записи у графах 18-України транзитом здійснюється наступним порядком. В проміжній митниці при 23 вантажного маніфесту відривних аркушів № 1 і № 2 та заповнюється корінець відривного аркуша № 2. Після оформлення відривного аркуша № 1 він виривається і залишається в проміжній митниці при в’їзді, а відривний аркуш № 2 залишається в книжці МДП для подання разом з вантажосупровідними документами в проміжну митницю при виїзді. На товаротранспортних накладних та у графі 10 вантажного маніфесту відривного аркуша № 1 та № 2 проставляється штамп “Під митним контролем - транзит”. В проміжній митниці при виїзді книжка МДП реєструється в журналі або комп’ютері, після чого робляться записи у графах 24-28 відривного аркуша № 2, він виривається з книжки МДП і протягом 10 діб поштою направляється у проміжну митницю при в’їзді. Також оформляється корінець відривного аркуша № 2 і на товаротранспортних накладних проставляється особиста номерна печатка інспектора, який проводив митне оформлення.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.