Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарів через митний кордон

На підставі закону України “Про державну таємницю” контроль за дотриманням законодавства з питань охорони державної таємниці, що переміщається через кордон в пункт міжнародного поштового обміну, здійснюється силами, та засобами Державного Комітету таємниць. В інших пунктах пропуску через кордон, де немає представників Державного Комітету таємниць ці функції здійснюють митні органи, які при потребі консультуються з органами виконавчої влади.

Державний Комітет таємниць розглядає текстові матеріали призначені до вивезення за кордон, у тому числі в міжнародних поштових відправленнях або для передачі іноземним організаціям та особам з метою виявлення в них відомостей, що є секретами Української держави і оголошення яких може заподіяти шкоду економічним, військовим, оборонним інтересам України. Догляд здійснюється з метою запобігання вивезення через державний кордон:

• інформації, яка охороняється законами України «Про інформацію”, «Про державну таємницю»;

• патентування в іноземних державах винаходів, корисних моделей, на які не одержано згоду, або є заборона Держпатенту України;

• творів друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність;

• ввезення в Україну матеріалів, що містять заклики, або підбурювання до вчинення кримінально-карних справ, а також продукцію порнографічного та вульгарного змісту.

Порядок вивезення текстових матеріалів та кіно-фото документів, віднесених до духовних пам’яток історії та культури, визначається Міністерством Культури України. Контроль матеріалів, які переміщаються через митний кордон України здійснюється в пунктах пропуску через митний кордон, або на внутрішніх митницях. У випадку неможливості прийняття співробітниками митних установ рішень про пропуск таких матеріалів, вони можуть бути затримані на час консультації з відповідними органами. За дозволом Урядової комісії з експертного контролю вивозяться за межі митної території України:

 відомості, результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій, які виконуються або були виконані в інтересах безпеки та охорони України;

• друковані, рукописні матеріали і т.д., що містять відомості про зброю, військову та спеціальну техніку, або технології їх

виготовлення, технічні засоби обробки;

• матеріали, що містять описи способів виготовлення або засто- сування усіх видів боєприпасів;

 твори друку, що становлять історичну, наукову, художню цінність, при наявності дозволу Міністерства культури України. Без ДОЗВОЛУ відповідних установ вивозяться:

• випущені для публічного розповсюдження періодичні та неперіодичні видання (друкована образотворча продукція, картографічні матеріали, ноти; технічні описи, інструкції та правила експлуатації на призначену для експерта продукцію і транспортні засоби, суднові бібліотеки);

• оригінали і засвідчені нотаріально копії документів, що належать громадянам (реєстрація актів громадянського стану; про освіту; присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації; реєстрацію транспортних та інших технічних засобів і право управління ними; трудовий стаж; проходження військової служби; участь у війнах і військових конфліктах; поранення та лікування, нагороди, пенсії, спадщина).

Через Митний кордон України забороняється пропуск наступних матеріалів:

• матеріали, що містять заклики до насильницьких дій чи змін і державного і суспільного ладу; порушення територіальної цілісності, а також державного суверенітету і безпеки України; пропаганду війни, насильства та жорстокості; расової, національної та релігійної винятковості або нетерпимості; підбурювання до вчинення кримінально-карних дій;

 матеріали, що містять описи способів виготовлення і застосовування наркотиків та сильнодіючих отруйних речовин;

 матеріали порнографічного та вульгарного змісту;

• трудові книжки, військові квитки і посвідчення особи.

У залежності від виду і характеру даних матеріалів та порушення чинного законодавства в процесі пропуску їх через кордон митні установи на підставі висновків держкомтаємниць та інших органів приймають остаточне рішення про затримання, направлення на експертизу або одержання необхідних і про знищення таких матеріалів.

Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля аудіовізуальними творами та примірниками фонограм здійснюються за наявності атестата, що засвідчує правомірність використання аудіовізуальних творів та примірників фонограм. Атестати видаються МЗЕЗТ України або уповноваженими ним органами на кожну партію продукції, що імпортується, експортується, форма атестата затверджується МЗЕЗТ України. У атестаті зазначається:

• найменування органу, що видав атестат;

• для юридичних осіб - найменування та місцезнаходження, а для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання);

• ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності;

• реєстраційний номер атестата, дата реєстрації;

• дата видачі атестата;

• посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка і підписала атестат;

• найменування аудіовізуальних творів, їх кількість та код ТН ЗЕД. Для одержання атестата на право експорту та імпорту

аудіовізуальних творів та примірників фонограм подаються такі документи:

• заява на одержання атестата за зразком згідно з додатком;

• нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

• довідка районної податкової інспекції про взяття на облік суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена печаткою;

• перелік аудіовізуальних творів та/або примірників фонограм із зазначенням їх кількості разом з документами, які підтверджують, що імпортована продукція або продукція, що експортується, реалізовуватиметься за наявності у імпортера чи експортера дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права на використання (відтворення та/або опублікування) цих творів та фонограм.

Для одержання атестата на право експорту та імпорту фільмів подається державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, яке видається Міністерством культури. Рішення про видачу або відмову у видачі атестата приймається уповноваженим органом не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації заяви. Рішення про відмову у видачі атестата приймається з обґрунтуванням її причин і надсилається заявнику за підписом посадової особи, яка підписує атестат. Зазначене рішення може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством. У разі втрати атестата дублікат не видається.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.