Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів

Митні органи є структурною складовою системи державного управління, які мають спеціальну компетенцію, особливість якої полягає в тому, що вони як виконавчо-розпоряджувальні органи, уповноважені вищими державними органами видавати акти управління і регулювання з питань митної справи, обов'язкові для виконання іншими відомствами, юридичними та фізичними особами, причетними до експортно-імпортних поставок.

Однією з особливостей такого управління є охорона врегульованих нормами митного, адміністративного, цивільного, фінансового, кримінального, міжнародного та інших галузей права відносин, що виникають під час контактів між учасниками зовнішньоекономічної діяльності і посадовими особами митних органів з приводу переміщення вантажів через митний кордон України.

Відносини, в які вступають митні органи, з одного боку та юридичні і фізичні особи-учасники ЗЕД — з іншого, є компонентом комплексу відносин у сфері регулювання міжнародного, митного, державного, адміністративного, цивільного, господарського, трудового, фінансового, земельного, транспортного, морського, повітряного, кримінального, кримінально-процесуального, військового та інших галузей права.

У сфері митної справи сьогодні діє кілька сотень нормативно-правових актів, які регулюють відносини митних органів з учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до Конституції України всі державні органи і громадяни повинні в своїй діяльності виконувати вимоги норм права, в тому числі і в сфері митної справи.

Нормами права є встановлені державою загальнообов'язкові правила поведінки, спрямовані на регулювання суспільних відносин.

Норми права мають два аспекти:

• регулятивні норми права, що регулюють позитивну, право-слухняну поведінку учасників (суб'єктів) правових відносин;

• правоохоронні норми, що регулюють правопорушення, поведінку та дії людей, що порушують норми чинного законодавства.

Головна функція норм права — виражати, визначати і захищати інтереси держави, суспільства та особистості.

Митні органи як один з секторів системи державного управління, беручи участь у регулюванні ЗЕД, сприяють найоптимальнішому руху товарів і послуг між Україною та іншими країнами, забезпечують вирішення економічних, політичних, соціальних й інших проблем. Виконувати ці та інші функції митні органи уповноважені Митним кодексом України, Законом України «Про Єдиний митний тариф» та іншими нормативно-правовими актами.

Митні органи виконують ряд функцій:

• організації, впорядкування діяльності суб'єктів у зовнішньоекономічній сфері;

• державного управління;

• контролю за дотриманням, використанням, виконанням і застосуванням правових норм вищезгаданих правових актів.

Однак у практичній діяльності не всі учасники зовнішньоекономічної діяльності добросовісно виконують вимоги правових норм. Певна частина цих учасників свідомо чи не свідомо порушують правові норми. Тому на окремі підсистеми державного механізму управління — на правоохоронні органи, тобто прокуратуру, суд, МВС, СБУ, Державну податкову поліцію, митні органи — покладені функції охорони права від його порушення та відновлення дії цього права.

Охорона права полягає в захисті позитивних правових і не правових дій учасників ЗЕД і посадових осіб митних органів, а також в усуненні та запобіганні шкідливих і небезпечних для особи, суспільства, держави відносин у сфері митної справи.

Для забезпечення такої діяльності митних органів у нормах права передбачені:

• заборона здійснення протиправних дій або бездіяльності;

• санкції за порушення цих заборон;

 застосування на практиці цих санкцій митними органами.

Функція охорони правових норм реалізується, крім різних способів, і шляхом застосування заходів державного примусу до порушників правових норм. Державний примус полягає в застосуванні таких засобів, які забезпечують стягнення з порушника правових норм — фізичної або посадової особи — нанесених збитків або примушують юридичну особу виконати певні зобов'язання стосовно постраждалих — держави, митних та інших органів або посадових осіб.

Таким чином, правоохоронна діяльність митних органів є специфічним різновидом державної діяльності, проявом внутрішніх і зовнішніх функцій держави в сфері митних правопорушень.

Мета цієї діяльності митних органів полягає в забезпеченні дотримання, використання, виконання, застосування норм державного, цивільного, адміністративного митного та інших галузей права в сфері діяльності цих органів.

Дотримання норми права означає дотримання суб'єктами права, посадовими особами митних органів і учасниками ЗЕД положень правових норм, утримування від дій, заборонених нормами різних галузей права.

Використання правових норм у сфері діяльності митних органів означає здійснення суб'єктами правовідносин, посадовими особами митних органів та учасниками ЗЕД своїх прав, передбачених цими нормами, наприклад реалізація права учасників ЗЕД на отримання необхідної інформації з питань митного оформлення вантажів, консультацій та ін.

Виконання правових норм означає дії посадової особи, фізичної або юридичної особи з метою виконати покладені на них правовими нормами обов'язки.

Застосування норм права — це владні, регулюючі дії державних органів, у тому числі митних органів, посадових осіб з метою впровадження положень цих правових норм у практику діяльності учасників зовнішньоекономічних відносин.

Правоохоронна діяльність митних органів України здійснюється в сфері реалізації фактично всіх функцій, покладених на митні органи. Відповідно до положень основних законодавчих актів, що стосуються митної справи, митні органи в межах своєї компетенції забезпечують економічну безпеку України, яка є економічною основою державного суверенітету, захищають економічні інтереси громадян, установ, організацій, підприємств і держави, беруть участь у розробці митної політики і заходів економічної політики відносно вантажів, що переміщуються через митний кордон, ведуть боротьбу з контрабандою, порушеннями митних правил і податкового законодавства в процесі здійснення переміщення товарів через митний кордон, не допускають і припиняють незаконне переміщення через кордон наркотичних засобів, предметів художнього, історичного, літературного, археологічного надбання народу, видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення та інших подібних товарів (виробів), сприяють боротьбі з міжнародним тероризмом та ін.

Загалом уся діяльність митних органів України здійснюється в рамках законодавчих актів і в інтересах їх реалізації, має ознаки правотворчої, правовиконавчої та правоохоронної діяльності держави.

Правоохоронна діяльність митних органів здійснюється в різних формах:

• адміністративно-правовій;

• адміністративно-процесуальній;

• кримінально-правовій;

• кримінально-процесуальній;

• оперативно-пошуковій.

Ці форми діяльності тісно пов'язані між собою, доповнюють одна одну і є засобами досягнення цілей, поставлених перед митними органами.

Основними цілями діяльності митних органів у цій сфері, крім реалізації правових норм, є також виявлення підготовки та здійснення порушень законодавства України і міжнародних угод, які підписала Україна.

Адміністративно-правова форма правоохоронної діяльності митних органів виявляється у виявленні ознак або фактів адміністративних порушень і порушень кримінального, митного, валютного, податкового та інших видів законодавства, шляхом здійснення митного оформлення, митного і валютного контролю, підтримання контактів з іншими державними органами.

Адміністративно-процесуальна форма правоохоронної діяльності митних органів полягає в здійсненні адміністративно-процесуальних дій, які мають на меті перевірку виявлених фактів відхилення від адміністративно-правових норм і митних правил, а також виявлення причетних до цих порушень осіб і визначення міри відповідальності цих осіб за скоєні порушення, прийняття заходів для попередження або зменшення збитків, нанесених державі в результаті протиправних дій.

Адміністративно-процесуальні дії реалізуються у формах складання протоколів про виявлення порушення адміністративних норм або митних правил, заведення справ про адміністративні порушення, про порушення митних правил, розгляду цих порушень та застосування відповідних стягнень.

Кримінально-процесуальна форма правоохоронної діяльності митних органів як органів дізнання проявляється в їх діях, спрямованих на порушення кримінальних справ за фактами або ознаками кримінальних злочинів, боротьба з якими віднесена до компетенції митних органів, наприклад контрабанда товарів, порушення митних правил. До таких дій належать провадження дізнання

по справах правопорушень, участь у слідчих діях за дорученням певних органів попереднього слідства.

Важливою формою правоохоронної діяльності митних органів є забезпечення власної безпеки, що може включати заходи внутрішнього адміністративного контролю, оперативно-пошукові заходи та заходи фізичної, військової, технічної охорони митних об'єктів, співробітників митних органів та членів їх сімей.

Оперативно-пошукова робота митних органів є однією з форм їх діяльності, яка поєднує елементи кримінальної (правоохоронної) та спеціальної (розвідувальної, пошукової) діяльності. Ця форма діяльності покликана забезпечити підвищення ефективності митного контролю, виявлення ознак і фактів підготовки до скоєння злочинів і порушень митних правил, виявлення причетних до цих правопорушень осіб, з'ясування причин та умов, що сприяють здійсненню таких правопорушень, а також попередити нанесення збитків державі.

З даного погляду доцільно розглянути окремі форми правоохоронної діяльності митних органів.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.