Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Форми митного контролю

Митне законодавство передбачає проведення митного контролю в таких основних формах:

1) перевірка документів і відомостей, необхідних для митних цілей;

2) митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд);

3) облік товарів і транспортних засобів;

4) усне опитування фізичних і посадових осіб;

5) перевірка обліку і звітності;

6) огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних складів, магазинів безмитної торгівлі, вільних зон, інших місць, де можуть заходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

Перевірка документів і відомостей, необхідних для митних цілей, полягає у вивченні документів, установленні відповідності їх оформлення і заповнення встановленим правилам і нормам. Ця форма митного контролю може передувати іншим формам митного контролю: огляду, обліку і т.д. Проте в окремих випадках митний контроль може обмежитися тільки перевіркою документів.

За своїм призначенням документи, необхідні для митних цілей, як правило, діляться на такі групи:

транспортні; торгові; митні; інші.

До транспортних, документів належать: накладні, коносаменти, декларації, дорожні відомості, передатні відомості, багажні та ін.

До торгових документів належать: контракти, договори, рахунки-фактури, специфікації, інвойси, пакувальні аркуші та ін.

До митних документів належать документи, що видаються митними органами або оформляються за їх участю, наприклад: ліцензії на відкриття митного складу, складу тимчасового зберігання (СТЗ), магазину безмитної торгівлі; кваліфікаційний атестат фахівця з митного оформлення; документ контролю доставки (ДКД), декларація митної вартості (ДМВ); вантажна митна декларація (ВМД); свідчення про допущення транспортних засобів (контейнерів) для перевезення під митним контролем і т. п.

До інших документів належать установчі документи осіб, що підтверджують їх права на здійснення зовнішньоторговельної діяльності, дозволи різноманітних державних органів, наприклад: дозволи органів, що здійснюють ветеринарний і фітосанітарний контроль; дозволи Міністерства культури і т. д.

Прикладом аналізованої форми митного контролю може служити перевірка фінансово-господарської діяльності осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон, митних брокерів або інших осіб, що здійснюють діяльність, контроль за який покладено на митні органи і відображені в документах. При цьому посадові особи митних органів вправі вимагати безоплатного надання будь-якої документації (включаючи банківську) та інформації, що стосується здійснення зовнішньоекономічної й іншої господарської діяльності, яка має відношення до митної справи.

Митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд) являє собою фактичний контроль. Митний огляд — це адміністративна дія, що полягає у фактичній перевірці товарів і транспортних засобів з метою встановлення законності їх переміщення через кордон, відповідності товарів, що перевіряються, даним, узагальненим у вантажній митній декларації, а,також даним, зазначеним у дозвільних документах державних органів; запобігання ввезенню або вивезенню заборонених товарів; виявлення схованого провозу товарів; виявлення товарів, що переміщуються без документів; визначення характеристик товару залежно від інших цілей огляду.

Огляд проводиться щляхом: скресання тари та упаковування товарів, установлення їх найменування; підрахунку кількості товару; у разі необхідності — оцінки якості товару; перевірки всіх місць, порожнин, конструктивних особливостей у транспортних засобах і товарах з метою виявлення схованок, сховищ, в яких можуть бути сховані товари.

Для виконання зазначених цілей застосовуються технічні засоби митного контролю (ТЗМК), а також такі засоби, як прощупування, проколювання, розбирання конструктивних деталей, вузлів і агрегатів, порушення цілісності усього або частини предмета і т. п.

Проведення митного огляду може здійснюватися в таких видах:

• ідентифікаційний огляд — огляд, проведений у спрощеному порядку з метою встановлення фактичної відповідності товарів їх опису і кількості, заявленій декларантом, визначення країни походження товарів, тобто йдеться про зовнішню ідентифікацію товарів;

• огляд з перерахунком кількості вантажних місць без їх скресання, з вибірковим скресанням, зі скресанням усіх вантажних місць;

• огляд з перерахунком кількості предметів у вантажних місцях (вибірково або всіх);

• огляд з вимірами і визначенням характеристик товару з узяттям проб і зразків або без них;

• огляд, спрямований на виявлення схованок, приховувань, контрабанди.

Митним законодавством установлено перелік товарів, що підлягають в обов'язковому порядку митному огляду. До них належать товари:

а) що підлягають обкладенню акцизним податком або близькі за найменуванням в описовій частині документів з акцизними товарами;

б) що підлягають обкладенню митом;

в) що підпадають під заходи нетарифного регулювання;

г) близькі за найменуванням до зазначеного в пунктах б) і в), коли класифікація по ТН ЗЕД СНД викликає сумнів і розв'язати його не можна без фактичного огляду;

д) стосовно яких є оперативна інформація.

Огляд являє собою окремий етап митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів. За результатами контролю складається акт митного огляду.

Розглядаючи таку форму митного контролю, як огляд, варто виокремити особистий огляд, застосовуваний до фізичних осіб. Проведення особистого огляду припускається у виняткових випадках за рішенням начальника митного органу або особи, що його заміщає, тільки у разі наявності достатніх підстав припускати, що фізична особа, яка перетинає кордон або знаходиться в зоні митного контролю або транзитній зоні аеропорту, відкритого для міжнародних сполучень, приховує при собі і не видає за вимогою посадової особи митного органу товари, що є об'єктами порушення чинного законодавства, контроль за виконанням якого покладено на митні органи.

Облік товарів і транспортних засобів. Дана форма митного контролю застосовується в зв'язку з тим, що на митні органи покладено обов'язок вести статистичний облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон, розміщуються на митних складах, складах тимчасового зберігання, перевезених митними перевізниками і т.д.

Облік здійснюється, зокрема шляхом ведення різноманітній реєстраційних книг і часописів, до яких вноситься інформація про товари і транспортні засоби. Це можуть бути часописи реєстрації ВМД, часописи, в яких зазначається інформація про товари, розміщені на СТЗ і т.п., часописи обліку транспортних засобів, що перетинають митний кордон, тощо.

Усне опитуванння фізичних і посадових осіб. Ця форма митного контролю характерна, наприклад, для контролю речей громадян, що перетинають митний кордон, коли працівник митного органу проводить опитуванння на предмет виявлення предметів, заборонених до ввезення/вивезення валюти і т. п.

Перевірка обліку і звітності. Прикладом даної форми контролю може служити контроль митними органами стану обліку товарів на складі тимчасового зберігання. За письмовою вимогою уповноваженої посадової особи митного органу власник складу зобов'язаний надати звіт про товари, що зберігаються, або про товари, що знаходилися на зберіганні, і транспортні засоби протягом періоду, обумовленого митним органом. Звіт складається за встановленою формою і подається протягом визначеного терміну з дня пред'явлення такої вимоги.

Митний орган вправі робити інвентаризацію товарів і транспортних засобів, що зберігаються на складі.

Огляд територій і помешкань СТЗ, магазинів безмитної торгівлі, вільного складу, вільних, митних зон, інших місць, де можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, за якою необхідний митний контроль. Переміщені об'єкти, що підлягають огляду, є зонами митного контролю.

Основна вимога, запропонована до них, складається у разі будь-якої можливості вилучення товарів, розміщених під обраний митний режим, минаючи митний контроль.

Конструкція і розміщення приміщень, облаштованість територій, що є зонами митного контролю, також повинні сприяти цілісності товарів і забезпечувати неможливість доступу до них сторонніх осіб. За вимогою митного органу приміщення повинні

бути обладнані подвійними запірними устроями, одне з яких має перебувати у розпорядженні митного органу.

Відповідно до митного законодавства митний контроль може здійснюватися також в інших формах, наприклад шляхом спостереження, обстеження, аналізу тощо.

Основними формами митного контролю є перевірка документів на товари і транспортні засоби, митний огляд товарів і транспортних засобів.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.