Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

4. Обмінний курс і портфельна рівновага

1. Порушення портфельної рівноваги і валютний ринок. Перерозподіли портфельного капіталу існують доти, поки не виникне портфельна рівновага. У нижній частині рисунка 19.3 зображена крива надлишкового попиту на цінні папери в $ залежно від доходу, вираженого у формі процента (%), який можна отримати в Закордоні, враховуючи зміни обмінного курсу. Разом з тим - по-іншому, ніж на рисунку 19.2, - на одній кривій зображується агрегований надлишковий попит Батьківщини і Закордону. Процентна ставка Батьківщини є заданою величиною.

У точці К процентна ставка Батьківщини дорівнює доходу у формі процента R" = i + w є ,який отримують у Закордоні. Надлишковий попит на цінні папери дорівнює нулю. Праворуч від точки К діє R* = i* + we > і, це означає, що варто експортувати капітал у Закордон. У резидентів виникає попит на іноземну валюту, вони пропонують цінні папери в українських гривнях. Оскільки іноземці мають у розпорядженні такі папери, то з їхнього боку на валютному ринку виникає пропозиція цінних паперів в українських гривнях, а разом з цим і пропозиція самої гривні. Ліворуч від точки KR*< і, тобто іноземна рендита (дохід у вигляді процента) є нижчою від процентної ставки Батьківщини. Тому вигідно продавати цінні папери у доларах і пропонувати долар.

Надлишковий попит на долар - від'ємний. Точку К розглядають як портфельну рівновагу. Якщо тепер рендита підвищиться до OL, зокрема тому, що в Закордоні зростає процент, то іноземна валюта ревальвує, а надлишковий попит на іноземні цінні папери стає додатним (ML).

Попит на іноземні цінні папери ML спричиняє приріст попиту на долар. У верхній частині рисунка 19.3 зображено валютний ринок з кривою надлишкового попиту на $ ТТ (порівняйте з рисунком 19.1). Ця крива вказує лише на попит на валюту, який виникає у результаті зовнішньої торгівлі. Додатковий попит на іноземні цінні папери на рівні ML означає, що крива надлишкового попиту на $ зміщується вправо. На валютному ринку при заданому обмінному курсі виникає нерівновага, обмінний курс зростає, UAH девальвує.2. Рівноважний обмінний курс при портфельній рівновазі. Портфельна рівновага означає те, що інвестор не зацікавлений у перерозподілі свого портфеля. Якщо процент на Батьківщині заданий, то існує лише одна рендита від інвестицій у Закордоні, при якій встановлюється рівновага на ринку портфельного капіталу, а також на валютному ринку. Припустимо, що процент у Закордоні, а також очікуваний обмінний курс W задані, тоді є лише один денний курс, який встановлює рівновагу на ринку цінних паперів і на валютному ринку. У таблиці 19.2 обчислено дохід у вигляді процента від певної інвестиції в Закордон при різних денних курсах. При цьому припущено, що процентна ставка у Закордоні і* й очікуваний обмінний курс we є заданими.Цей зв'язок зображений на рисунку 19.4. Він показує рендити від іноземних інвестицій залежно від обмінного курсу. Припустимо, що іноземна процентна ставка є заданою і становить 0,05. Надалі очікуваний обмінний курс - це певне число. Рендита збільшується, коли вітчизняну валюту оцінюють вище.

3. Зв'язок між іноземною рєндитою і грошовим ринком у Закордоні. Зв'язок між іноземним грошовим ринком та іноземною рендитою відображений на рисунку 19.5. Рівноважну процентну ставку i визначають на іноземному грошовому ринку (рисунок 19.56). У випадку, коли денний курс відповідає очікуваному курсові, іноземний процент є і рендитою Закордону. Це випливає з перетворення правої частини рівності 19.2:

R* = i + we/w0-l. (19.2)Якщо очікуваний обмінний курс w' вищий, ніж денний курс (ревальвація іноземної валюти), то рендита у Закордоні перевищує іноземну процентну ставку. І навпаки, якщо очікуваний обмінний курс w' нижчий від денного курсу (девальвація іноземної валюти), то рендита у Закордоні нижча, ніж іноземний процент. З рівняння (19.2і) випливає:

dR*/dw0 = -w / w02 < 0; це означає, що крива має від'ємний нахил.